การใช้ used to กับ be หรือ get used to

posted on 18 Feb 2011 19:57 by kingdom0111

used to แปลว่า เคยทำในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วครับ

โครงสร้างประโยคคือ used to + infinitive

ตัวอย่าง

When I was a postman , I used to walk miles every day.

ตอนฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์ ฉันเคยเดินเป็นระยะทางหลายๆไมล์ทุกวัน

 

We used to play that game when we were young.

เราเคยเล่นเกมนั้นตอนเรายังเด็ก

 

I used to smoke , but I have been giving it up for ten years.

ฉันเคยสูบบุหรี่ แต่เลิกได้เป็นสิบปีแล้ว

 

ส่วนการใช้ be + used to+ กริยาเติม ing หรือ get used to  แปลว่า ชิน หรือคุ้นเคยกับการทำบางสิ่ง

โครงสร้างมีดังนี้

be + used to+ กริยาเติม ing   หรือ get + used to + กริยาเติม ing  หรือ คำนาม

ตัวอย่าง

I am a postman, I am / get used to walking. I can walk miles.

ฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์ ฉันชินกับการเดิน ฉันสามารถเดินเป็นไมล์ๆเลย

 

We’re used to getting up early. We do it every day.

เราชินกับการตื่นแต่เช้า เราทำแบบนี้ทุกวัน

 

She gets used to living alone.

หล่อนชินกับการอยู่คนเดียว

 

He was used to helping / got used to helping his neighbours.

เขาคุ้นเคยกับการช่วยเหลือเพื่อนบ้าน (ช่วยเป็นประจำ)

 

We aren’t used to cooking.

เราไม่คุ้นเคยกับการทำอาหาร